Zina Nedeniyle Açılan Boşanma Davası

Zina Nedeniyle Açılan Boşanma Davası

Zina, evli eşlerden birisinin eşinden başka birisiyle cinsel ilişki kurmasıdır. Ailede eşlerin birbirlerine sadakatleri asıldır. İşte ailede sadakat kurallarına uyulmayarak eşlerden biri zina yaptığı takdirde, diğer eşin bu sebebe dayanarak açacağı boşanma davası, zina nedeniyle açılan boşanma davası olarak tanımlanmaktadır. Dava açma hakkı olan eşin, boşanma nedenini öğrendiği günden itibaren 6 ay içinde davanın açılması zorunludur. Her halde zina yapıldığı günden itibaren 5 yıl geçtikten sonra dava hakkı düşecektir.Burada dava açma süresi hak düşüren süredir. Zamanaşımı değildir.

Zina yapan eşi, davaya hakkı olan eş affetmiş ise, artık zina nedeniyle boşanma davası açamayacaktır. Zina sebebi, boşanma davalarında özel sebeptir. Ancak, sadakatsizlik ileri sürülerek genel boşanma sebebi olarak evlilik birliğinin sarsılması sebebiyle de dava açılıp davada ileri sürülebilir.

GÖZÖNÜNDE TUTULACAK HUSUSLAR

 1. Zina sebebi özel boşanma sebebidir.
 2. Davacı eş, davalı eşini affederse dava hükümsüz kalacaktır.
 3. Mahkemece, 4787 sayılı Yasa kuralları uygulanacaktır.
 4. Mahkeme, uyuşmazlığın sulhen çözümü için çaba sarf edecek, sulhen çözüm sağlanamadığı takdirde de yargılama yapıp delilleri toplayarak uyuşmazlığı karara bağlayacaktır.
 5. Mahkeme, bünyesinde çalışan uzman kişileri (psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı) veya bunlardan birini tarafların ve çocukların durumlarının araştırılması için görevlendirilebilecektir.
 6. Mahkeme bünyesinde uzman kişiler yoksa veya gerekiyorsa diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli uzmanlarından da rapor alabilecektir.
 7. Nüfus kayıtları getirilecek, evlilik kayıtları incelenecektir.
 8. Davacı eşin, zina iddiasını kanıtlaması gerekecektir. Zina eylemi, tanıklar, doktor raporu, çekilmiş fotoğraflar, bilirkişi inceleme raporu, ve sair yazılı delillerle (mektup tipi) ispat edilebilir. (Örneğin:Davalı karı ise başka bir erkekle, koca ise başka bir kadınla bir odada yattıklarının görülmesi veya yakalanmaları, iktidarsız kocanın davalı karısının gebe kalması, davalının zührevi hastalığı kapması, davalının ıssız yerlerde diğer cinsten bir kişiyle gezmesi ve birlikte bulunması gibi durumlar, zinanın yapıldığına karine sayılır.)
 9. Karının izni olmadan başka bir erkek tarafından ırzına geçilmesi zina sayılmaz.
 10. Şuur dışı yapılan cinsi ilişkiler de zina sayılamaz.(Örneğin:Sara nöbetinde yapılan cinsi ilişki gibi.)
 11. Bu tür boşanma davasında hakim, ayrılığa karar veremeyecektir.
 12. Davalı ceza mahkemesinde zinadan mahkum olmuşsa, mahkumiyet kararı getirilir ve hakim bu kararı da göz önünde tutar. Ancak, cezada zina Anayasa Mahkemesince iptal edilmiş olup, hukukta zina ispatlanmalıdır.
 13. Müşterek çocuklar varsa, ahlaki bakımdan zina eden davalıya velayetleri verilemez. Zorunluluk varsa verilebilir.
 14. Hakim; davanın açılmasını takiben lazım gelen ve kadının iskan ve infakına, karı kocanın mali ilişkilerine ve çocukların korunmasına ilişkin, geçici tedbirleri karar altına alacaktır.(Örneğin; Çocuklara ve kadına nafaka takdiri gibi)
 15. Hakim, davanın süresinde açılıp açılmadığını da araştıracaktır.
 16. Zina iddiası sabit olduğu takdirde, hakim; davacı ile davalının boşanmalarına karar verecektir.
 17. Boşanma kararında ayrıca, müşterek çocukların velayetlerinin davacıya mı yoksa davalıya mı verildiği gösterilir. Bundan başka davacı ile davalı ve çocuklar arasındaki kişisel ilişki düzenlenir.(Örneğin:Çocukların davacıya velayetlerinin verildiği taktirde, davalı ile görüşmeleri de belirtilip karara bağlanması gibi.)
 18. Çocuklar kendisine verilmemiş davalı, çocukların infak ve iaşesi ve terbiye masraflarına iştirak etmekle yükümlüdür. Hakim, iştirak nafakası takdiri hususunda bilirkişi dinler, boşanma kararında davalının ödeyeceği iştirak nafakası da gösterilir.(Örneğin:İki çocuğa ergin oluncaya kadar ayda 500.000.000 liradan 1.000.000.000 bir milyar lira iştirak nafakasının davalıdan alınması gibi.)
 19. Boşanma davasında hakime kanaat gelmesi asılıdır. Zinanın oluşuna hakim ayrıca vicdanen kani bulunmalıdır.
 20. Zinanın ispatı için yemin teklif olunamaz. Hakim de doğrudan doğruya yemin teklif edemez.
 21. Davacı ve davalının ikrarları da (kabulleri de) hakimi bağlamaz. Hakim delilleri serbestçe takdir edecektir.
 22. Davacı eş, davalı eşten manevi tazminat isteminde bulunmuşsa, bu husus da araştırılacak, tarafların mali ve sosyal yönleri incelenecek, ona göre koşullar oluşmuşsa manevi tazminat takdir ve hüküm altına alınacaktır.
 23. Bunun gibi, Yoksulluk nafakası ve maddi tazminat istemleri de karara bağlanacaktır. Dava ile birlikte açılan nafaka ve tazminat istemleri boşanmanın fer’i hükümlerindendir. Harca bağlı değildir. Davacı eş tarafından boşanma davası karara bağlanıncaya kadar istenebilir. Boşanma kararı kesinleştiği günden itibaren 1 yıl içinde ayrı bir dava konusu da yapılabilir.
 24. Taraflar veya taraflardan birisinin talebiyle, duruşmaların gizli yapılmasına karar verebilir.

Bakırköy Boşanma Avukatı

Avukat Güçlü ŞAN