Evlilik Birliğinin Sarsılması Sebebiyle Boşanma Davası

Evlilik Birliğinin Sarsılması Sebebiyle Boşanma Davası

Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenemeyecek derecede, temelinden sarsılmış olması halinde, eşlerden birinin bu sebeplere dayanarak boşanma davası açabileceğini Yasa Koyucu TMY.nin 166.maddesinde öngörmüştür. Evlilik birliğinin temelinden sarsılmasında kusurlu olan eş de boşanma davası açabilecektir. Ancak; davayı açan eşin kusuru daha ağır ise, davalı eş, açılan bu davaya itiraz edebilecek yani davayı açan eşin ağır kusuru nedeniyle itirazda bulunabilecektir. Bununla beraber davalı eşin davaya yapacağı itiraz, hakkın kötüye kullanılması niteliğinde ise ve artık evlilik birliğinin devamında bu davalı ve çocuklar için korunmaya değer bir yarar (menfaat) kalmadığı anlaşılmışsa, mahkeme boşanmaya karar verebilecek ve itiraz hakkı bulunmayacaktır.

Uygulamada çoğunluk arz eden boşanma türü olarak görülen bu boşanma davasında da genel boşanma kuralları uygulanacaktır.

Evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olmasına neden olan sebepleri yasa koyucu tek tek saymamıştır. Bu sebepler mahkemece takdir ve tespit olunacaktır. Güncel hayatımızda şiddetli geçimsizlik olarak adlandırdığımız aile birliğinin temelinden sarsılması, taraflar arasındaki ruhi ve fikri uyuşmazlıktan, sadakatsizliğe, eşlerin birbirlerine saygılı davranışlarda bulunmamalarına, eve ve çocuklara bakmamaya kadar tüm nedenleri kapsar.

Bu tür boşanma davalarında davanın dayanak yapıldığı boşanma nedenlerinin niteliklerine göre, inceleme ve delillerin toplanması mümkün olacaktır.

Mahkeme (Aile Mahkemesi) açılan dava ve önlerine gelen işlerin özelliklerine göre, esasa girmeden önce aile içindeki karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörünün korunması bakımından eşlerin ve çocukların karşı karşıya oldukları sorunları tespit ederek bunların sulh yoluyla çözümünü, gerektiğinde uzmanlardan da yararlanarak önererek (teşvik eder, yani destekler) Sulh sağlanamadığı takdirde, yargılamaya devam ederek davanın esası hakkında kararını verir yani, tarafların boşanmalarına dair karar verir veya davayı reddeder.

Aile Mahkemesinin bünyesinde; 30 yaşını doldurmuş, aile sorunları alanında lisansüstü eğitim yapmış olanlar arasından, birer psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı bulunduğundan, bunlardan davanın görülmesi sırasında, mahkemece, a) İstenen konular hakkında taraflar arasındaki uyuşmazlık nedenlerine ilişkin araştırma ve inceleme yapıp sonucunun bildirmesi. b)Duruşma sırasında gerekli görülen durumlarda duruşmalarda hazır bulunmaları, c)Görev verilen konularda rapor düzenlemeleri istenir. Bundan başka mahkeme gerekli gördüğü hususlarda araştırma yapılması için de bu uzmanlardan bir veya birkaçına görev verebilecektir.

Mahkemece, tarafların sulh yoluyla uzlaşmaları sağlanamadığı takdirde, duruşmalara devam edilerek davanın esası çözümlenir.

Aile Mahkemelerince, yetişkinler ve küçükler hakkında koruyucu, eğitici ve sosyal önlemlere dair verilen kararların takip ve yerine getirilmesinde yukarda açıklanan uzmanlardan biri veya birkaçı görevlendirilebilir.

GÖZÖNÜNDE TUTULACAK HUSUSLAR VE YARGILAMA USULÜ

 1. Mahkemece, artık evlilik birliğinde ortak hayat yaşanmaz hale geldiği, uyuşmazlığın sulhen çözümünün de mümkün bulunmadığı, eşlerin bir arada yaşamalarının mümkün olmayacağı yolunda bir kanaate varılması halinde dava sabit bulunacaktır.
 2. Toplanan delillerle eşlerin aile birliğinde bir arada yaşamalarının artık imkansız hale geldiği anlaşılmış, mahkemeye de bu yolda bir kanaat gelmişse, dava haklı bulunacak ve boşanma kararı verilecektir.
 3. Davacı eş, davalı eşten daha çok, aile birliğinin sarsılmasında kusurlu olduğu takdirde, davalı eş; açılan davaya itiraz edebilecek ve ispatlanması halinde de dava reddolunacaktır.
 4. Boşanma nedeni sabit olsa bile mahkemece; eşlerin ileride yeniden bir arada yaşamaları ve anlaşmaları imkanı ve kanaati hasıl olursa, boşanmaya değil, ayrılığa hükmolunabilecektir.
 5. Aile birliğinde müşterek çocuk veya çocuklar bulunuyorsa, çocukların ( 18 yaşından küçük olmaları halinde) eşlerden ana veya babaya velayetlerinin verilmesi yolunda karar verilmesi gerekecektir. Bu karar verilirken de uzman kişilerin rapor veya görüşleri değerlendirilecektir. Eşlerle müşterek çocuklar arasında kişisel ilişki kurallara bağlanacaktır.
 6. Dava sonuçlanıncaya kadar çocuklar için ve kadın olan eş için nafaka takdiri yoluna gidilecektir. Ancak bu hususta talepte bulunulması da aranacaktır.
 7. Bu tür davalar her zaman açılabilir, herhangi bir süreye bağlı değildir.
 8. Davada, davacı veya davalı eş nafaka isteminde de bulunmuşlarsa, bu hususta da gerekli inceleme ve araştırma yapılıp karar verilecektir.
 9. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedenleri sayamadığımız kadar çoktur. Dava sebebi yapılmış her durum, mahkemece göz önünde tutulup değerlendirilecek ve karar verilecektir.
 10. Mahkemece; Boşanma davasının dayandığı nedenlerin varlığına vicdanen kanaat getirilmelidir. Kanaat getirilmediği hususların ispatlanmış sayılmaları mümkün değildir.
 11. Mahkemece, davanın ispatı yönünden yemin teklif edilemez. Tarafların yemin teklifleri de kabul edilemez.
 12. Bu tür davalarda, davanın tarafları ( yani eşlerin yapacakları ikrarları mahkemeyi bağlamayacaktır. Hakim, delilleri serbestçe takdir edecektir.
 13. Boşanmanın fer’i sonuçlarına ilişkin anlaşmaların mahkemece onanması gerekir. Onaylanmadıkça hüküm ifade etmez. Yani geçerli olmaz.
 14. Boşanma davasının duruşmalarının gizli yapılmasına karar verilebilir ve duruşmalar gizli yapılabilir. Ancak bu hususta taraflardan biri veya her ikisinin talepte bulunması gerekecektir.

BLOG

Evliliğin genel kuralları nelerdir?Çocuklar bakımından ana ve babanın hakları ile ilgili dava ve işlemlerBoşanma halinde mal rejiminin tasfiyesiEvlenen kadının soyadıYoksulluk nafakası davası nedir?Suç İşleme Ve Haysiyetsiz Hayat Sürme Sebebiyle Açılan Boşanma DavalarıNişanlandım ama karşı taraf nişanı bozdu. Nişanlıma karşı bir dava açabilir miyim?Eşimle 3 ay önce boşandık. Nasıl Evlenebiliriz?Boşanırken yapılması gerekenler nelerdir?Eşlerden birisinin evlilik birliğini temsil yetkisinin kaldırılması veya sınırlanmasıEvlilik Birliğinin Sarsılması Sebebiyle Boşanma Davası6 ay önce boşandım. Şimdi bir başkası ile evlenmek istiyorum ama başvuru yaptığımızda hemen evlenemeyeceğimizi söylediler.Anlaşmalı BoşanmaNişanlıyım, nişanlım bana sürekli hakarette bulunuyor. Ne yapabilirim?Eşim beni aldatıyorKaldırılan evlilik birliği temsil yetkisinin geri verilmesi davasıYaşar Kemal, Tilda ve bütün “sıra arkadaşları” için…Nişan yaparken nişanlım evlenmez ise ceza ödeyeceğini yazılı olarak beyan etmişti. Yaptırımı nedir?17 yaşındayım. Sevdiğim kişi 20 yaşında. Evlenmek istiyorum ama ailem izin vermiyor.Zina Nedeniyle Açılan Boşanma DavasıBoşanmada tazminat (ödence) davasıAkıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma Davası18 yaşımı doldurmadım, nişanlanabilir miyim?Hayata Kast, Pek Kötü Veya Onur Kırıcı Davranış Sebebiyle Açılan Boşanma DavasıNişanlandım ama nişanlım evlenmek istemiyor. Ne yapabilirim?

Bakırköy Boşanma Avukatı

Avukat Güçlü ŞAN