Boşanma Davaları

Boşanma Medeni Kanun’da öngörülmüş olup bir boşanmanın gerçekleşebilmesi için öncelikle birtakım genel şartların bulunması gerekmektedir.

Bunlar taraflar arasında geçerli bir evliliğin bulunması, kanunda sayılan boşanma nedenlerinden birinin gerçekleşmiş olması ve boşanmaya yönelik hakimin yani mahkemenin vermiş olduğu kararın olması şeklinde sıralayabiliriz. Boşanma nedenleri de etkileri ve konuları bakımından çeşitli şekilde kategorize edilmiş olup genel-özel boşanma sebepleri nisbi-mutlak boşanma sebepleri gibi çeşitli ayrımları mevcuttur.

Boşanma sebeplerini genel ve özel sebepler olarak sayabiliriz.

Davaların açılma koşulları:

 1. Eşlerden birinin üçüncü bir kişiyle cinsel ilişki kurması ( zina yapması )
 2. Eşlerden birinin, diğer eşin hayatına kastetmiş bulunması,
 3. Eşlerden birisine diğer eşin,  pek kötü davranması,
 4. Eşlerden birisine diğer eşin ağır derecede onur kırıcı bir davranışta bulunması,
 5. Eşlerden birinin suç işlemesi , diğer eşin onunla yaşamasının mümkün bulunmaması (imkansızlaşması)
 6. Eşlerden birinin haysiyetsiz hayat yaşaması ve bu yüzden diğer eşin onunla yaşamasının mümkün olamaması
 7. Eşlerden birinin, diğer eşi, evlilikten doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek için terk etmiş olması ve haklı bir neden olmadığı halde ortak konuta dönmemesi,
 8. Eşlerden birinin akıl hastası olup da, diğer eşin, bu hastalık nedeniyle ortak hayat çekilmez hale gelmiş ve akıl hastalığının iyileşmeyeceği de doktor raporu ile tespit edilmişse,
 9. Evlilik birliğinin esaslı derecede temelinden sarsılmış olması,
 10. Eşlerin boşanmada anlaşmış olmaları,
 11. Reddedlilen boşanma davasına ait ret kararının kesinleşmesinden itibaren 3 yıl geçmiş ve eşlerin bir araya gelmemiş bulunmasıdır.

BOŞANMA DAVALARINDA GEÇİCİ ÖNLEMLER

Boşanma ( veya ayrılık ) davası açıldığı takdirde bu davaya bakacak Aile Mahkemesinin Hakimi, aynı zamanda geçici önlemleri de alacaktır.

Bu önlemler:

 1. Eşlerin barınmalarına,
 2. Eşlerin geçimine,
 3. Eşlerin mallarının yönetimine,
 4. Müşterek çocukların bakım ve korunmasına ilişkin önlemler olacak ve boşanma davasının devamı süresince geçerli bulunacaktır.

BOŞANMA DAVALARINDA GÖZÖNÜNDE TUTULACAK HUSUSLAR  

 1. Boşanma davaları (veya ayrılık) HUYY.sı kuralları uygulanarak görülür.
 2. Mahkemece, 4787 sayılı Yasa kuralları göz önünde tutulacaktır.
 3. Mahkemece, uyuşmazlığı sulhen çözümü için çaba sarf edecek, sulhen çözüm sağlanamadığı taktirde işin esasına girilip yargılama yapılarak karar verilebilecektir.
 4. Mahkemece, bünyesinde çalışan uzman psikolog , pedagog ve sosyal çalışmacıdan tarafların sosyal ve ekonomik durumları ile çocukların durumları hakkında araştırma ve inceleme yapılması istenebilir. Alınacak çalışma raporları doğrultusunda, uyuşmazlık çözümlenecektir.
 5. Mahkeme bünyesinde uzman kişiler yoksa ,diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli uzmanlardan da çalışma ve rapor düzenlenmesi istenebilecektir.
 6. Sulhen uyuşmazlık çözümlenemediği takdirde, yapılacak yargılamada, uzman psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacıdan birisinin veya hepsinin duruşmalarda hazır olması duruşmalara katılması mahkemece istenebilecektir.
 7. Mahkeme, boşanma sebebine göre delilleri toplayacak, taraflardan delillerini sunmalarını isteyebilecektir.
 8. Boşanma sebeplerinin varlığına mahkemece, vicdanen kanaat gelmedikçe, dava haklı bulunmayacaktır.
 9. Mahkeme, davanın kanıtlanması yönünden, gerek kendiliğinden, gerekse istek üzerine, taraflarca yemin veremez, yemin teklifini öneremez.
 10. Boşanma davalarında tarafların ikrarları mahkemeyi bağlamayacaktır. Ancak, anlaşmalı boşanma bu kuralın dışındadır.
 11. Mahkeme hakimi delilleri serbestçe takdir edecektir.
 12. Boşanma veya ayrılığın sonuçlarıyla ilgili tarafların yaptıkları anlaşmalar, mahkemece uygun görülmediği takdirde geçerli olmayacaktır.
 13. Boşanma veya ayrılığın fer’i sonuçlarına dair anlaşmalar mahkemece onaylanmadıkça geçerli olmayacaktır.
 14. Mahkemece davaların duruşmasının gizli yapılmasına karar verilebilecektir. Ancak bunun için taraflardan birinin istekte bulunması gerekecektir.
 15. Boşanma sebebine göre davada inceleme yapılacak tanıklar dinlenecek, gerektiğinde bilirkişi incelemesi yaptırılabilecektir.
 16. Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilecektir.
 17. Zina nedenine dayanan boşanma davası, boşanma nedeni öğrenildiği günden itibaren 6 ay ve herhalde zinanın yapıldığı günden 5 yıl geçmekle düşecektir. Bu hak düşürücü süredir.
 18. Dava açılmış olup da, davayı, açan eş, davalıyı (zina yapan eşini) affetmiş ise, artık dava dinlenmeyecektir.
 19. Hayata kast, pek kötü muamele veya davranışta bulunan eş hakkında, buna muhatap olan diğer eş tarafından boşanma davası açılabilecektir.
 20. Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranıştan açılacak boşanma davası, boşanma nedeninin öğrenildiği günden itibaren 6 bay ve herhalde sebebin doğumundan 5 yıl geçmekle düşecektir. Bu süre hak düşürücü süredir. Ayrıca affedenin dava hakkı da bulunmamaktadır.
 21. Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme nedenine dayanan boşanma davası her zaman açılabilir. Zamanaşımına bağlı bulunmamaktadır.
 22. Evlilik birliğinde eşlerden biri, görevini yapmamak suretiyle diğerini terk ederse, müşterek aile konutuna dönmezse, terk nedeniyle dava açılabilmesi için, ayrılığın en az 4 aydan fazla sürmüş olması halinde terk eden eşe, ihtar kararı tebliğ edilmesi gerekecektir. İhtar kararı sonuçsuz kalmışsa terk edilen eş boşanma davası açabilecektir.
 23. Eşlerden  biri akıl hastası olup da bu hastalığı nedeniyle ortak hayat, diğer eş yönünden çekilmez hale gelirse, hastalığın geçmeyeceği  sağlık kurulu raporuyla tespit edildiği takdirde, boşanma davası ( bu nedene dayanılarak) açılabilir.
 24. Evlilik birliği temelinden sarsılmış olursa, bu yüzden eşlerin artık ortak hayatı devam ettiremeyecekleri yönünden boşanma davası açılabilir.
 25. Boşanma davasında, davacı eşin kusuru daha ağır ise, davalının açılan davaya itiraz hakkı bulunmaktadır.
 26. Bu itiraz hakkının kötüye kullanılması niteliğini taşıyorsa, evlilik birliğinin devamında davalı eş ve çocuklar yönünden korunmaya değer bir yarar kalmadığı da tespit da tespit edildiği takdirde, boşanma kararı verilebilecektir.
 27. Evlilik birliği 1 yıldan fazla devam etmekte ise, eşlerin birlikte veya yalnızca biri tarafından açılan davayı diğerinin kabul etmesi halinde yine boşanmaya karar verilebilecektir. Bu dava anlaşmalı boşanma davasıdır.
 28. Boşanma davası herhangi bir sebebe dayandırılarak açılmış ve yapılan yargılama sonunda reddolunmuşsa, bu red kararının kesinleştiği günden itibaren 3 yıl geçmiş ve bu süre içinde de eşler bir araya gelmemişlerse, başka bir sebebe bakılmaksızın, yine boşanma davası haklı bulunacaktır.
 29. Boşanma davası açmaya hakkı olan eş, boşanma veya ayrılık kararı verilmesini isteyebilir.
 30. Boşanma veya ayrılık davası açılınca mahkemece davanın devamı süresince eşlerin korunması, geçimi, mallarının yönetimi, çocukların bakım ve korunması ile ilgili geçici önlemler alınacaktır.
 31. Boşanma sebebi ispatlanmış olursa, mahkemece boşanmaya veya ayrılığa karar verilebilecektir.
 32. Dava yalnız ayrılığa ilişkin ise, boşanmaya karar verilemeyecektir.
 33. Dava, boşanmaya ilişkinse, ancak evlilik birliğinde ortak hayatın yeniden kurulması mümkün görüldüğü takdirde ayrılığa karar verilebilecektir.
 34. Yabancı Uyruklu Karı Koca Türk Mahkemesinde boşanma davası açılabilirler. Açılacak davada tarafların kural olarak müşterek milli hukukları uygulanacaktır. Ancak yargılamaya ait sorunlar davayı gören mahkemenin bağlı olduğu yasaya göre çözümlenecektir.

  Bakırköy Boşanma Avukatı

  Avukat Güçlü ŞAN