Yoksulluk nafakası davası nedir?

Yoksulluk nafakası davası nedir?

Yoksulluk nafakası davası, Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek eş (taraf) geçimi için diğer eşten mali gücü göz önünde tutularak süresiz nafaka isteminde bulunabilir. Bu süresiz istenecek nafakanın adı Yasada yoksulluk nafakası olarak TMY.175. Madde başlığı altında belirtilmiştir. Nafakayı isteyecek eşin kusuru, nafaka yükümlüsünün kusurundan daha az olmalıdır.

Maddenin getirdiği diğer bir yenilik de; erkeğin kadından nafaka isteme hakkının kabul edilmesidir. Erkek yani koca, kadın olan eşinden bu tür nafaka isteyebilecektir. Mahkemece, kocaya nafaka bağlanabilmesi için karının mali gücünün iyi olması ve bakıma muhtaç bulunmasının da tespiti zorunludur. Refah halinde olmayan karıdan, kocası nafaka istemeyecektir.

Maddede açıklanan yoksulluk nafakasına hükmolunmak için, davacının boşanma davasında davalıdan daha az kusurlu olması gerekir. Yani bu tür nafaka kusurlu karı veya koca tarafından istenemez. Kendisinden daha az kusurlu olan eşin kusuru fazla olan eşe nafaka ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Yasa Koyucu; az kusurlunun çok kusurludan nafaka isteyebileceğini öngörmüştür. Hem kusuru fazla yani boşanmaya sebep olan eşin diğer eşten nafaka istemesi adalet ve nefaset kurallarıyla da bağdaşmamaktadır. Bizim görüşümüz de, kusursuz eşin mağdur olmasını önlemek için konulmuş kuralların yerinde olduğu uygulamada refahlık yaratacağı biçimindedir.

Maddenin uygulanmasında göz önünde tutulacak hususlar, nafaka davalarında uygulanan usulün aynı olacaktır. Sadece, mahkemenin maddede açıklanan koşulların taraflar lehine doğup doğmadığını saptamak, doğmamışsa maddeyi uygulamak, görevi olacak. Bundan başka, tarafların mali güçleri, oranında nafaka takdiri gerekecektir.

Kendisinden nafaka alınacak eşin kesinlikle kusurlu olması da maddede şart koşulmamıştır. Ancak, nafaka isteyenin kusuru, nafaka yükümlüsünün kusurundan ağır olmamak zorunluluğu konulmuştur. Bu durumda, her iki taraf da kusursuz olabilir ama yine de nafakaya diğer tamamsa hükmolunabilecektir. Davalı eş ben kusursuzum diye nafaka ödeme yükümlülüğünden kurtulamaz. Tek ayrıcalık, nafaka isteklisinin kusuru, nafaka yükümlüsünün kusurundan daha ağır olmaktadır.

4721 Sayılı Türk Medeni Yasasının 176. maddesi başlığı Tazminat ve Nafaka Ödenme Biçimidir. Bu madde ile maddi tazminat ve yoksulluk nafakasının ödenme şekli kurallara bağlanmıştır. Mahkemece maddi tazminat ve yoksulluk nafakasına toptan karar verilebilir

Ancak böyle bir ödemenin nafaka yükümlüsünün zor durumda bırakacağı anlaşıldığı takdirde irat şeklinde ödenmesine de karar verilecektir. İrat şeklinde ödenmesine karar verilmesi halinde; aylık ne miktar ödeneceğinin de kararda gösterilmesi gerekecektir. Amaç nafaka yükümlüsünün durumuna göre onu nafaka öderken veya maddi tazminatı öderken zor durumda bırakmamaktır.

Maddede manevi tazminatın irat biçiminde ödenmesinin mümkün olmadığı açıklanmıştır. Gerçekten manevi tazminat istekleri aylık ödeme biçiminde kabul edilemez. Zira, manevi tazminat bir defada karar altına alınan bir tazminat türüdür. Maddi tazminatla bir tutulamaz. Manevi tazminat topluca ödenmelidir ve mahkemenin vereceği karar da bu yolda olacaktır.

Maddede, öngörülen diğer bir kural da; Maddi tazminat veya nafakanın irat biçiminde ödenmesi kararlaştırıldığı takdirde, bu iradın kesilmesi koşullarının gösterilmiş olmasıdır. Bu koşullar

 • Nafaka veya tazminat alacaklısı eşin yoksulluğunun ortadan kalkması, yani gelir sahibi bulunması, hali refaha kavuşması,
 • Bu eşin haysiyetsiz hayat sürmesi, yani yaşam biçiminin genel ahlak, örf ve adete aykırı bulunması,
 • Başka biriyle evlenme akdi olmadan evlilik dışı karı koca gibi yaşaması,
 • Bu eşin yeniden evlenmesi,
 • Eşlerden birinin ölmesidir. Bu koşullardan biri veya birkaçının bulunması halinde gelir kesilecektir.

Bu koşullardan tazminat veya nafaka alacaklısı yeniden evlenirse veya taraflardan birisi ölürse, kendiliğinden kalkacak diğer hallerde mahkemeye başvurularak alınacak kararla kaldırılacaktır.

Ancak, yukarda açıklananların bir ayrıcalığı vardır.  O da tarafların bir sözleşme ile bu koşulların aksini kararlaştırmış olma halidir. Böyle bir sözleşme yapılmışsa koşullara rağmen irat kesilmeyecektir.

Yukarıdaki koşullar iradın kesilmesiyle ilgili koşullardır. Bundan başka irat biçiminde maddi tazminat veya nafakayı gerektiren koşullarda değişiklik halinde iradın indirilmesi (azaltılması)

İstenebileceği gibi, iradın artırılması da ileri sürülebilecektir. Bu koşullar:

 • Tarafların mali durumlarının değişmesi,
 • Hakkaniyetin gerektirdiği hallerin mevcut olması,
 • Nafaka ve tazminat yükümlüsünün mali gücünde önemli noksanlık olması yani ödeme gücünü yitirmesi durumlarıdır. Bu durumlarda mahkemeden irat biçiminde ödenmesine karar verilen maddi tazminat veya nafaka kesilebilecek, bir kısım indirilebilecektir.
 • Mahkemece yapılacak iş, tarafların mali ve içtimai sosyal durumlarını araştırıp ona göre karar vermekten ibaret olacaktır. Bu araştırmaları, bünyesinde bulunan uzman sosyal çalışmacı ve pedagog, psikolog kişiler aracılığıyla yapabilir. Bu kişileri görevlendirebilir.

Ayrıca, maddi tazminat veya nafaka yükümlüsünün gelirinde çok fazla artma ve alacaklı eşin de gelirinde azalma olduğu takdirde, alacaklı eş; mahkemeden irat biçiminde hükmolunan maddi tazminat veya nafakanın miktarının artırılmasını isteyebilecektir. Bu durumda da yapılacak iş, yine tarafların ekonomik ve sosyal durumlarının tespit edilmesi olacaktır. Bu istekler her türlü delillerle kanıtlanabilir.

Mahkemece, istek halinde; irat biçiminde ödenmesine karar verilen maddi tazminat veya nafakanın gelecek yıllarda tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına göre ne miktarda ödeneceği karara bağlanabilecektir.

Yoksulluk nafakası davasında göz önünde tutulacak hususlar

 1. Yoksulluk nafakası, boşanma davası ile istenebilir. Ayrı bir dava konusu da olabilir. Uygulamada genellikle boşanma davası ile talep edilmekte ve mahkemelerce de boşanma kararıyla hükme bağlanmaktadır. Boşanma davası ile talep etmenin faydaları vardır. Bir kere ispatlanması daha kolaydır. Ayrıca boşanma ile ilgili olduğundan bir dava ile çözümlenmesi mahkemelerin yoğun olan işlerini nispeten kabartmamış olacaktır. Bizim görüşümüz de bu sebeple, yoksulluk nafakasının boşanma davasıyla birlikte istenmesi yolundadır.
 2. Hakim; davacının büyük bir yoksulluğa düşüp düşmediğini araştıracaktır.
 3. akdir edilecek nafaka, davalının gelir durumu ile uygun olacaktır.
 4. Davalının mali ve sosyal durumu tespit edilecektir.
 5. Yoksulluk nafakası süresiz hükmedilir, yani boşanma kararının kesinleştiği günden itibaren süresiz olarak davalının, davacıya ödemesine karar verilir.
 6. Yoksulluk nafakası, kusursuz olan veya kusuru diğerininkine oranla daha ağır olmayan karı veya koca tarafından diğerinden istenebilir.
 7. Boşanma davasında yoksulluk nafakası talep edilmeden doğrudan doğruya nazara alınmaz. Talep zorunludur.
 8. Yargılama usulü, boşanma davalarınınkinin aynıdır.
 9. Açıklama bölümünde yoksulluk hakkında yeterli bilgi verilmiştir.

Bakırköy Boşanma Avukatı Güçlü ŞAN

BLOG

Evlilik Birliğinin Sarsılması Sebebiyle Boşanma DavasıAkıl hastaları evlenebilir mi?17 yaşındayım. Sevdiğim kişi 20 yaşında. Evlenmek istiyorum ama ailem izin vermiyor.Yoksulluk nafakası davası nedir?Boşanmada tazminat (ödence) davasıBoşanma halinde mal rejiminin tasfiyesiAkıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma DavasıNişanlandım ama karşı taraf nişanı bozdu. Nişanlıma karşı bir dava açabilir miyim?Nişanlıyım, nişanlım bana sürekli hakarette bulunuyor. Ne yapabilirim?Suç İşleme Ve Haysiyetsiz Hayat Sürme Sebebiyle Açılan Boşanma DavalarıTerkeden Eşe Ortak Konuta Dönmesi İçin Teğliğ Edilecek İhtarKaldırılan evlilik birliği temsil yetkisinin geri verilmesi davasıEşlerden birisinin evlilik birliğini temsil yetkisinin kaldırılması veya sınırlanmasıYaşar Kemal, Tilda ve bütün “sıra arkadaşları” için…18 yaşımı doldurmadım, nişanlanabilir miyim?Boşandıktan sonra dul maaşı almaya başladım. Bir süre sonra maaşım kesildi.Terk Nedeniyle Boşanma DavasıÇocuklar bakımından ana ve babanın hakları ile ilgili dava ve işlemlerBoşanırken yapılması gerekenler nelerdir?Nişanlandım ama nişanlım evlenmek istemiyor. Ne yapabilirim?Nişan yaparken nişanlım evlenmez ise ceza ödeyeceğini yazılı olarak beyan etmişti. Yaptırımı nedir?Anlaşmalı Boşanma18 yaşımı doldurdum. Ailem sevdiğim erkekle evlenmeme izin vermiyor.Hayata Kast, Pek Kötü Veya Onur Kırıcı Davranış Sebebiyle Açılan Boşanma DavasıEşim beni dövdü. Karakola şikayet ettim, doktor raporu aldım.

Bakırköy Boşanma Avukatı

Avukat Güçlü ŞAN