Açılmış boşanma davasının ret kararının kesinleşmesinden üç yıl sonra açılacak boşanma davası

Açılmış boşanma davasının ret kararının kesinleşmesinden üç yıl sonra açılacak boşanma davası

Boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan boşanma davasının reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği günden itibaren 3 yıl geçmesine rağmen, her ne sebeple olursa olsun aile birliğinde ortak hayatın kurulmamış olması durumunda, artık evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır ve eşlerden birinin isteği ile mahkemece boşanmaya karar verilir. Bu kural TMY.sının 166/4. Maddesinde öngörülmüştür.

Bu tür boşanma davasında artık davayı açacak eşin kusurlu veya kusursuz olmasının bir önemi yoktur. Kusur veya kusursuz olma hali aranmayacaktır. Bu tür davayı önce açtığı boşanma davası reddolunan açabileceği gibi o davada davalı olan taraf da açabilecektir.

Mahkemece yapılacak iş, tarafların önce açılan boşanma davasının red kararının kesinleşme gününü saptamak, o günden itibaren üç yılın geçip geçmediğini araştırmak ve bu üç yıl içinde tarafların bir araya gelip gelmediklerini tespit etmek olacaktır. Bu hususlar her türlü delillerle kanıtlanabilir. Tanık dinlenir. Önceden açılmış ve reddolunmuş dava dosyası ve red kararı getirilir. Tarafların bu 3 yıl içinde bir araya gelip gelmedikleri, evlilik birliğini devam ettirip ettirmedikleri hususu araştırılıp tespit olunur. Burada da, öncelikle mahkeme, taraflar arasındaki anlaşmazlığın sulh yoluyla sonuçlanması için çaba sarf edecek, sulh yoluyla çözüme ulaşılamadığı takdirde, duruşma açılıp yargılama yapılarak karar verilecektir.

Mahkeme gerekli gördüğü takdirde, bünyesinde bulunan uzman psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacıdan da araştırma inceleme yapılarak rapor alınması yoluna gidebilecektir. Bu yolda mahkeme hakiminin takdir yetkisi bulunmaktadır.

Davada uygulanacak yöntem, boşanma davalarının genel kuralları olacaktır.

GÖZ ÖNÜNDE TUTULACAK HUSUSLAR

 1. Türk Medeni Yasansın 166/4. Maddesi hükmü göz önünde bulundurulacaktır.
 2. Mahkemece, 4787 sayılı Yasa kuralları da uygulanacaktır.
 3. Daha önce açılmış ve mahkemece reddolunmuş boşanma dava dosyası ve kesinleşmiş red kararı getirilecektir.
 4. Ret kararının kesinleşme günü saptanacak ve kesinleşme gününden itibaren 3 yılın geçip geçmediği tespit olunacaktır.
 5. Bu geçen 3 yıl içinde tarafların evlilik birliğini devam ettirmek amacıyla bir arada yaşayıp yaşamadıkları araştırılacaktır.
 6. Açılacak boşanma davasında herhangi bir boşanma sebebi ileri sürülebilir.
 7. Eşlerden her biri bu tür davayı açabilir.
 8. Taraflardan birinin istemi ile mahkeme, duruşmaların gizli yapılmasına karar verebilir.
 9. Mahkeme esasa girmeden önce, taraflar arasındaki uyuşmazlığın sulh yolu ile çözümlenmesini teşvik edecektir. Sulhen çözüm sağlanamadığı takdirde, duruşma açıp gerekli yargılama yaptıktan sonra davayı karara bağlayacaktır.
 10. Mahkeme nezdinde bulunan psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacıdan veya birinden tarafların durumları hakkında rapor alınması yoluna gidilebilir. Bu hususta takdir mahkeme hakimine ait olacaktır.
 11. Mahkeme bünyesinde uzman psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı bulunmuyorsa, diğer kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından veya serbest meslek sahiplerinden görüş alınması mümkün olacaktır.

Bakırköy Boşanma Avukatı

Avukat Güçlü ŞAN